Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

πρόκειται για διαταραχές που οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες διακρίνονται σε 3 υποκατηγορίες:
  • δυσλεξία - πρόκειται για διαταραχή της ανάγνωσης
  • ειδική μαθησιακή δυσκολία της γραφής και γραπτής έκφρασης (δυσγραφία, δυσορθογραφία)
  • δυσαριθμησία